Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Powiat Pruszkowski

Kolorowy pasek

Rok 2004

Załącznik do uchwały181
Uchwala181 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych
Uchwala180 zmieniająca załącznik nr1 do uchwały Rady NrXXII/166/2004 z 28.09.2004
Uchwala179 w sprawie zmian w planie środków specjalnych w 2004 roku
Załącznik do uchwały 178
Uchwala178 wprowadzenie zmian w budżecie Powiatu
Uchwala177 zatwierdzenia zmian Statutu SPZ ZOZ
Uchwala176 zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Nadarzyn a Powiatem
Uchwala175 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
Uchwala174 uchwalenie programu określającego zasady współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi
Uchwala173 wprowadzenie zmian w budżecie Powiatu w 2004 roku
Załączni do uchwały 173


Uchwala172 wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa
Uchwala171 zgoda na zamianę nieruchomości położonych w Pruszkowie
Uchwala170 zgłoszenia kandydata na członka Kolegium RIO
Uchwala169 na zawieranie porozumień z powiatam
Uchwala168 zatwierdzenia regulaminów przyznawania i przekazywania stypendiów
Uchwala167 zmiany w załączniku do Uchwały Nr XX/146/2004
Uchwala166 zmieniająca załącznik nr 1 Nr XVII/115/2004
Uchwala165 zasad zwalniania rodzicow i opiekunow prawnych z oplat za pobyt dziecka w rodzinach zastępczych
Uchwala164 organizacji oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku w Czubinie
Uchwala163 w sprawie zmiany Statutu SPZ ZOZ
Uchwala162 wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu
Uchwala161 likwidacji środka specjalnego w LO w Piastowie
Uchwala160 wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu
Uchwala159 plan gospodarki odpadami
[#Uchwala158 zgoda na przystąpienie Powiatu do Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych” w ramach ZPOR Rozwoju Regionalnego ze środków finansowych z UE#px_Uchwaea_158_04.doc#]
Uchwala157 uchylenie Uchwały Nr XX/138/2004 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 22 czerwca 2004
Uchwala156 zmiana składu osobowego Komisji Budżetu Rady Powiatu Pruszkowskiego
Uchwala155 przystąpienie Powiatu do stowarzyszenia Regionalna Organizacja Turystyczna w Pruszkowie
Uchwala154 uchwalenie rocznego programu zasad współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
Zalacznik do uchwaly 154 program współpracy
Zalacznik do uchwaly 154
Uchwala153 zgoda na nabycie przez Powiat Pruszkowski udziału w zabudowanej nieruchomości
Uchwala152 zmiany do Planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych uchwalenie zasad i priorytetów budżetowych na 2005 rok
Zalacznik do uchwaly 152
Uchwala151 ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w szkołach i placówkach oświatowych
Zalacznik do uchwaly 151
Uchwala150 ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w szkołach i placówkach oświatowych
Uchwala149 zmiany w planie środków specjalnych w 2004 roku
Uchwala148 wprowadzenie zmian w budżecie Powiatu Pruszkowskiego w 2004 roku
Zalacznik do uchwaly 148
Uchwala147 uchwalenie zasad i priorytetów budżetowych na 2005 rok


Uchwala146 zaakceptowania wieloletniego programu gospodarczego drogowego
Załącznik do Uchwaly146
Załącznik do Uchwaly146 tabela
Uchwala145 wprowadzenia zmian w Załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XX/135/2000
Załącznik do Uchwaly145
Uchwala144 ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli
Załącznik do Uchwaly144
Uchwala143 wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr X/84/2003
Uchwala142 wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Pruszkowskiego w 2004 roku
Uchwala141 zmian w planie środków specjalnych w 2004 roku
Uchwala140 powołania środków specjalnych w jednostkach budżetowych Powiatu
Uchwala139 o udzielenia dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku
Uchwala138 na wydzierżawienie części nieruchomości Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
Uchwala137 przyjęcie Programu Poprawy Stanu Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Załącznik2 do Uchwaly137
Załącznik do Uchwaly137


Uchwala136 ustalenia wynagrodzenia Starosty Powiatu Pruszkowskiego
Uchwala135 zgoda na zbycie przez Powiat Pruszkowski zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Kajetany
Uchwala134 w sprawie likwidacji Internatuw Zespole Szkół Agroekonomicznych w Brwinowie
Uchwala133 zmiany w planie przychodów i wydatków Powiat.Fund. Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2004
Załącznik do Uchwaly133
Uchwala132 w sprawie zmian w planie środków specjalnych w 2004 w
Uchwala131 w sprawie przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych
Załącznik do uchw.131 Statut LO dla Dorosłych
Uchwala130 w sprawie przekształcenia Liceum Ekonomicznego dla Dorosłych
Załącznik do uchw.130 Statut Technikum Ekonomicznego dla Dorosłych
Uchwala129 w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych
Załącznik do uchw.129 Statut ZSZ dla Dorosłych
Uchwala128 ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w PCPR
Uchwala127 w sprawie zmian w planie środków specjalnych
Załącznik do uchw.127 Plan przychodów i wydatków
Uchwala126 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu
Załącznik do uchw.126 Plan dochodów i wydatków
Uchwala125 zaakceptowania Powiatowego Programu Ochrony Środowiska
Uchwala124 w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu
Uchwała123 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pruszkowskiego za 2003 rok
(Calosc załącznikow spakowana ZIP-em do Uchwały123)


Opis do Uchwały123


Załącznik11 do Uchwały123


Załącznik10 do Uchwały123


Załącznik9 do Uchwały123


Załącznik8 do Uchwały123


Załącznik7 do Uchwały123


Załącznik6 do Uchwały123


Załącznik5 do Uchwały123


Załącznik4 do Uchwały123


Załącznik3 do Uchwały123


Załącznik2 do Uchwały123


Załącznik1 do Uchwały123


Uchwala122 zmiana składu osobowego Komisji Budżetu Rady Powiatu
Uchwala121 zmiana składu osobowego Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Powiatu
Uchwala120 zmiana składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu
Uchwala119 zmiana składu osobowego Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu
Uchwala118 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji rady na 2004 r
Uchwala117 o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń
Uchwala116 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów
Uchwala115 w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej
Uchwala114 w sprawie: założenia Technikum Mechanicznego
Uchwala113 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu w 2004 roku
Uchwala112 w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju sportu na terenie Powiatu
zalacznik do Uchwaly112


Uchwala111 zmiany składu osobowego Komisji Budżetu Rady Powiatu Pruszkowskiego
Uchwala110 zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu
Uchwala109 uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Pruszkowskiego na 2004 rok
Uchwala108 ustalenia projektu Planu sieci publicznych szkól ponadgimnazjalnych oraz specjalnych
Uchwala107 zamiar rozwiazania Szkól im. Fridtjofa Nansena w Piastowie 
Uchwala106 zamiar likwidacji internatu Zespołu Szkół Agroekonomicznych w Brwinowie
Uchwala105 wprowadzenie zmian do Uchwały Nr XLI/296/2002 w sprawie przeksztalcenia szkól ponadpodstawowych
Uchwala104w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Pruszkowskiego na 2004r
zalacznik11 do Uchwaly104
zalacznik10 do Uchwaly104
zalacznik9 do Uchwaly104
zalacznik8 do Uchwaly104
zalacznik7 do Uchwaly104
zalacznik6 do Uchwaly104
zalacznik5 do Uchwaly104
zalacznik4 do Uchwaly104
zalacznik3 do Uchwaly104
zalacznik2 do Uchwaly104
zalacznik1 do Uchwaly104

Załączniki

px_zae._do_uchwaey_181_04.doc (51kB) Zapisz dokument  
px_Uchwaea_Nr_181_04.doc (22kB) Zapisz dokument  
px_Uchwaea_Nr_180_04_i_zae..doc (40.5kB) Zapisz dokument  
px_Uchwaea_Nr_179_04.doc (24kB) Zapisz dokument  
px_zae._do_uchwaey_178_04.xls (28kB) Zapisz dokument  
px_Uchwaea_Nr_178_04.doc (62kB) Zapisz dokument  
px_uchwaea__177_04_zmiany_w_statucie_SPZ_ZOZ.doc (29kB) Zapisz dokument  
px_Uchwaea_176_04_i_zae._oraz_uzasad..doc (33kB) Zapisz dokument  
px_uchwaea_175_04.doc (365.5kB) Zapisz dokument  
px_Uchwaea_174_04_i_zae..doc (38kB) Zapisz dokument  
px_Uchwaea_173_04.doc (34.5kB) Zapisz dokument  
px_zal._do_uchwaey_173_04.xls (27.5kB) Zapisz dokument  
px_uchwala_nr_172_04.doc (36.5kB) Zapisz dokument  
px_Uchwaea_Nr_171_04.doc (26kB) Zapisz dokument  
px_Uchwaea_Nr_170_04.doc (21kB) Zapisz dokument  
px_Uchwaea_Nr_169_04.doc (22.5kB) Zapisz dokument  
px_Uchwaea_Nr_168_04.doc (24kB) Zapisz dokument  
px_uchwaea_Nr_167_04.doc (25kB) Zapisz dokument  
px_Uchwaea_Nr_166_04_i_zae.doc (37.5kB) Zapisz dokument  
px_Uchwaea_Nr_165_04_i_zae..doc (36kB) Zapisz dokument  
px_Uchwaea_Nr_164_04_i_zae.doc (37.5kB) Zapisz dokument  
px_Uchwaea_Nr_163_04.doc (27.5kB) Zapisz dokument  
px_Uchwaea_Nr_162_04.doc (27.5kB) Zapisz dokument  
px_Uchwaea_Nr_161_04.doc (22.5kB) Zapisz dokument  
px_Uchwaea_Nr_160_04.doc (33kB) Zapisz dokument  
px_uchwala_nr_159_04_plan_gospodarki_odpadami.doc (21.5kB) Zapisz dokument  
px_uchwaea_157_04.doc (22kB) Zapisz dokument  
px_Uchwaea_156_04.doc (20.5kB) Zapisz dokument  
px_Uchwaea_155_04.doc (21kB) Zapisz dokument  
px_Uchwaea_154_04.doc (29kB) Zapisz dokument  
px_zae._do_uchwaey_154_04_Program_wspolpracy.doc (85kB) Zapisz dokument  
px_zae._do_zae._do_uchwaey_154_04.dat (21.7kB) Zapisz dokument  
px_uchwaea_153_04.doc (23.5kB) Zapisz dokument  
px_Uchwala_152_04.doc (35kB) Zapisz dokument  
px_zalacznik_do_uchwaey_152_04.doc (35.5kB) Zapisz dokument  
px_Uchwala_151_04.doc (21.5kB) Zapisz dokument  
px_zae._do_uchwaey_151_04_STATUT.doc (107.5kB) Zapisz dokument  
px_Uchwaea_150_04.doc (24kB) Zapisz dokument  
px_Uchwaea_149_04.doc (25kB) Zapisz dokument  
px_Uchwaea_148_o4.doc (56.5kB) Zapisz dokument  
px_zae_do_uchwaey_148_04.xls (31.5kB) Zapisz dokument  
px_Uchwaea_147_04.doc (26.5kB) Zapisz dokument  
px_uchwaea_Nr_146_04.doc (22.5kB) Zapisz dokument  
px_zae_146_04.doc (49.5kB) Zapisz dokument  
px_zae_146_04_tabela.doc (112.5kB) Zapisz dokument  
px_uchwaea_145_04.doc (31kB) Zapisz dokument  
px_zae_145_04.doc (30.5kB) Zapisz dokument  
px_uchwaea_144_04.doc (24.5kB) Zapisz dokument  
px_zae._144_04.doc (26.5kB) Zapisz dokument  
px_uchwaea_Nr_143_04.doc (24kB) Zapisz dokument  
px_Uchwaea_142_04.doc (36kB) Zapisz dokument  
px_uchwaea_Nr_141_04.doc (30.5kB) Zapisz dokument  
px_Uchwaea_Nr_140_04.doc (32.5kB) Zapisz dokument  
px_uchwaea_Nr_139_04_i_zae.doc (69.5kB) Zapisz dokument  
px_uchwaea_nr_138_04.doc (24.5kB) Zapisz dokument  
px_Uchwaea_137_04.doc (21.5kB) Zapisz dokument  
px_zae.do_uchwaey_137_04.doc (23.5kB) Zapisz dokument  
px_zae._do_uchwaey_137_04.doc (1.3MB) Zapisz dokument  
px_uchwaea_Nr_136_04.doc (23.5kB) Zapisz dokument  
px_uchwaea_Nr_135_04.doc (26kB) Zapisz dokument  
px_uchwaea_Nr_134_04.doc (22kB) Zapisz dokument  
px_uchwaea_Nr_133_04.doc (21kB) Zapisz dokument  
px_zae._do_uchwaey_133_04.xls (20.5kB) Zapisz dokument  
px_uchwaea_Nr_132_04.doc (22.5kB) Zapisz dokument  
px_uchwaea_131_04.doc (58.5kB) Zapisz dokument  
px_zae_do_uchwaey_131_04.doc (104kB) Zapisz dokument  
px_uchwaea_130_04.doc (58.5kB) Zapisz dokument  
px_zae_do_uchwaey_130_04.doc (139kB) Zapisz dokument  
px_uchwaea_129_04.doc (58.5kB) Zapisz dokument  
px_zae_do_uchwaey__129.doc (140kB) Zapisz dokument  
px_uchwaea_128_04.doc (24.5kB) Zapisz dokument  
px_uchwaea_127_04.doc (23.5kB) Zapisz dokument  
px_zal_sr_spec__do_uchw_127.xls (17.5kB) Zapisz dokument  
px_uchwaea_126_04.doc (32kB) Zapisz dokument  
px_zae_nr_1_do_uchwaey_126_04.xls (20kB) Zapisz dokument  
px_uchwaea_125_4.doc (21.5kB) Zapisz dokument  
px_uchwaea_124_04.doc (20kB) Zapisz dokument  
px_uchwala_123.doc (32.5kB) Zapisz dokument  
px_u123zalaczniki.zip (144.1kB) Zapisz dokument  
px_03_opis_ogol..doc (36kB) Zapisz dokument  
px_u123_zal_11.xls (18kB) Zapisz dokument  
px_u123_zal_10.xls (41.5kB) Zapisz dokument  
px_u123_zal_9.xls (27kB) Zapisz dokument  
px_u123_zal_8.xls (23.5kB) Zapisz dokument  
px_u123_zal_7.xls (20kB) Zapisz dokument  
px_u123_zal_6.xls (35kB) Zapisz dokument  
px_u123_zal_5.xls (33kB) Zapisz dokument  
px_u123_zal_4.xls (118.5kB) Zapisz dokument  
px_u123_zal_3.xls (87.5kB) Zapisz dokument  
px_u123_zal_2.xls (20kB) Zapisz dokument  
px_u123_zal_1.xls (22.5kB) Zapisz dokument  
px_Uchwaea_Nr_122_04.doc (21kB) Zapisz dokument  
px_Uchwaea_Nr_121_04.doc (20.5kB) Zapisz dokument  
px_Uchwaea_Nr_120_04.doc (20.5kB) Zapisz dokument  
px_Uchwaea_Nr_119_04.doc (21kB) Zapisz dokument  
px_Uchwaea_Nr_118_04.doc (20kB) Zapisz dokument  
px_Uchwaea_Nr_117_o4.doc (21kB) Zapisz dokument  
px_Uchwaea_Nr_116_04.doc (21.5kB) Zapisz dokument  
px_Uchwaea_Nr_115_04_i_zae..doc (38.5kB) Zapisz dokument  
px_uchwaea_114_04.doc (22kB) Zapisz dokument  
px_Uchwaea_Nr_113_04.doc (30.5kB) Zapisz dokument  
px_Uchwaea_Nr_112_04.doc (22.5kB) Zapisz dokument  
px_zae.do_uchwaey_112_04.doc (56.5kB) Zapisz dokument  
px_uchwaea_nr_111_04.doc (20.5kB) Zapisz dokument  
px_uchwaea_nr_110_i_zae..doc (26.5kB) Zapisz dokument  
px_uchwaea_109_04.doc (20kB) Zapisz dokument  
px_uchwaea_nr_108_04.doc (30kB) Zapisz dokument  
px_uchwaea_nr_107_04.doc (24.5kB) Zapisz dokument  
px_uchwaea_106_04.doc (22kB) Zapisz dokument  
px_uchwaea_Nr_105_04.doc (28.5kB) Zapisz dokument  
px_uchwaea_104_04.rtf (26.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
px_z11_04II.xls (18kB) Zapisz dokument  
px_z10_04II.doc (87.5kB) Zapisz dokument  
px_z9_04II.xls (19.5kB) Zapisz dokument  
px_z8_04II.xls (25kB) Zapisz dokument  
px_z7_04II.xls (22kB) Zapisz dokument  
px_z6_04II.xls (23kB) Zapisz dokument  
px_z5_04II.xls (20kB) Zapisz dokument  
px_z4_04II.xls (33kB) Zapisz dokument  
px_z3_04II.xls (28.5kB) Zapisz dokument  
px_z2_04II.xls (98kB) Zapisz dokument  
px_z1_04II.xls (69.5kB) Zapisz dokument  

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Brak danych
Data wprowadzenia:2006-12-01 00:00:00
Opublikował:Brak danych
Data publikacji:2006-12-01 00:00:00
Ostatnia zmiana:2010-01-20 22:01:38
Ilość wyświetleń:3775

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij