Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Powiat Pruszkowski

Kolorowy pasek

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pruszkowie

Dyrektor Poradni : mgr Monika Gromadzińska - Miszczak

adres : 05-800 Pruszków, ul. Gomulińskiego 2


Kontakt :

e-mail:kontakt@pruszkowporadnia.pl

tel/fax (0-22) 758-68-29

www.pruszkowporadnia.pl


godziny przyjęć interesantów :

od poniedziałku do piątku   8.00 - 18.00


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna z siedzibą w Pruszkowie jest publiczną placówką, której organem prowadzącym jest Powiat Pruszkowski.

Rada Powiatu w Uchwale nr X/75/99 z dnia 24.08.1999 r. określiła teren działania Poradni, który obejmuje:

-miasto Pruszków

-miasto Piastów

-miasto i gminę Brwinów

-gminę Michałowice

-gminę Nadarzyn

-gminę Raszyn


Zasady działania Poradni reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 199)                                            Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pruszkowie zapewnia kompleksową pomoc psychologiczno - pedagogiczną oraz psychoedukacyjną dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom, poprzez podejmowanie działań zgodnych z jej podstawowymi zadaniami tj. diagnozowanie dzieci i młodzieży, udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych.    

                
Poradnia otacza opieką,  udziela pomocy i wsparcia:
- dzieciom i młodzieży uczęszczającym do przedszkoli,  szkół i ośrodków, mających siedzibę na terenie powiatu pruszkowskiego, oraz ich rodzicom,
- dzieciom, które jeszcze nie rozpoczęły spełniania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i nie korzystają z wychowania przedszkolnego oraz nie są objęte zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi, a których miejsce zamieszkania znajduje się na terenie powiatu pruszkowskiego, oraz ich rodzicom,
- dzieciom, które  aktualnie nie uczęszczają do szkoły lub ośrodka, a których miejsce zamieszkania znajduje się na terenie powiatu pruszkowskiego, oraz ich rodzicom,
- nauczycielom, wychowawcom i specjalistom, zatrudnionym w przedszkolach, szkołach i ośrodkach  z terenu powiatu pruszkowskiego. 


Pracownicy Poradni oferują:
- kompleksową pomoc psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną, terapeutyczną oraz doradztwo zawodowe dla dzieci i młodzieży,
- konsultacje, porady, szkolenia i warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców, nauczycieli i szkolnych specjalistów,
- udział w spotkaniach zespołów nauczycieli i specjalistów dokonujących w szkołach wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania uczniów oraz opracowującymi indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne,
- współpracę z przedszkolami, szkołami i placówkami w udzielaniu i organizowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych i indywidualnych programów zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
- współpracę przy określeniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego
i środków dydaktycznych, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci i uczniów niepełnosprawnych,
- wsparcie merytoryczne nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce,
- prowadzenie procesowego wspomagania szkół i placówek obejmującego pomoc w zdiagnozowaniu potrzeb placówki, zaplanowanie form wspomagania i ich realizację oraz wspólną ocenę efektów i opracowanie wniosków do dalszej pracy.

Poradnia ma uprawnienia do wydawania:
- opinii psychologicznych, pedagogicznych i logopedycznych,
- orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego,
- orzeczeń o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania
   przedszkolnego oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania,
- orzeczeń o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych,
- opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

                                                                               

Decyzją Starosty Powiatu Pruszkowskiego (Zarządzenie nr 40 Starosty Pruszkowskiego z dnia 29 listopada 2017r.), zgodnie art. 90v ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016r., poz. 1943 z późn. zm.), Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pruszkowie została wskazana do pełnienia w powiecie pruszkowskim funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego, utworzonego w związku z realizacją rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” ze szczególnym uwzględnieniem interdyscyplinarnego wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością. Rozwiązanie ma wzmocnić istniejące formy pomocy i pozwolić skoordynować działalność różnych placówek funkcjonujących w powiecie

Do szczegółowych zadań ośrodka należy:

  1. Udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka,

  2. Wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej,

  3. Wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom,

  4. Organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,

  5. Koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu, w tym: a) zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach, b) prowadzenie akcji informacyjnych, c) monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom.

Ośrodek może:

1) udzielać dzieciom i ich rodzinom kompleksowej pomocy od chwili wykrycia zagrożenia niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do trzeciego roku życia;

2) zapewniać specjalistyczną opiekę dziecku i jego rodzinie, w tym opiekę pielęgniarską, związaną z procesem rehabilitacji dziecka, w zależności od ich potrzeb;

3) zapewniać konsultacje lekarzy różnych specjalności, w zależności od potrzeb dziecka.

Projekt finansowany jest z budżetu państwa.

Podstawę prawną Projektu stanowi art. 12 ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” ( Dz. U. 2016, poz 1860), Uchwała nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” ( Dz.U. 2016, poz. 1250) oraz Rozporządzenie MEN z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych (Dz.U. z 2017r., poz. 1712).


 


 


 


 


 


 


 


 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Brak danych
Data wprowadzenia:2008-05-28 00:00:00
Opublikował:Ewa Ilczyszyn
Data publikacji:2008-05-28 00:00:00
Ostatnia zmiana:2018-11-28 15:19:27
Ilość wyświetleń:30323

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij