Rejestry i ewidencje prowadzone w Biurze Rady i Zarządu:

- Rejestr uchwał zarządu
- Rejestr uchwał ZPP

- Rejestr skarg i wniosków

- Rejestr uchwał rady
- Rejestr interpelacji i wniosków radnych

- Rejestr Samorządowej Instytucji Kultury

Rejestry i ewidencje prowadzone w  Wydziale Obsługi Mieszkańców:
- Rejestr korespondencji przychodzącej
- Rejestr korespondencji wychodzącej
- Rejestr zawiadomień
- Rejestr potwierdzeń
- Rejestr dowodów rejestracyjnych

-  Rejestr właścicieli pojazdów
-  Rejestr stowarzyszeń


Rejestry i ewidencje prowadzone w Wydziale Infrastruktury i Ochrony Środowiska:

-ewidencja dróg oraz obiektów mostowych,

-rejestr wydanych licencji i wypisów,

-rejestr zaświadczeń na przejazdy pojazdów nienormatywnych,

-rejestr zezwoleń na lokalizację zjazdu,

-rejestr zatwierdzonych projektów organizacji ruchu,

-rejestr opinii komunikacyjnych,

-rejestr zezwoleń na zajęcie terenu pasa drogowego,

-rejestr zezwoleń na umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym,


- Rejestr kart wędkarskich.
- Rejestr sprzętu pływającego.
- Rejestr posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku prowadzenia działalności (zbieranie, transport, odzysk).
- Rejestr pozwoleń dot. powietrza.
- Rejestr roślin i zwierząt podlegających ograniczeniu na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej.
- Rejestr świadectw legalności pozyskania drewna.
- Rejestr przekroczeń standardów jakości gleby lub ziemi.
- Rejestr operatów urządzania lasów.
 
Rejestry i ewidencje prowadzone w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami:
- Rejestr wypisów z ewidencji gruntów
- Rejestr wyrysów z ewidencji gruntów

Rejestry i ewidencje prowadzone w Wydziale Architektury:
- Rejestr spraw
- Rejestr decyzji do Wojewody
- Rejestr wniosków do Wojewody
- Rejestr decyzji
- Rejestr postanowień

Rejestry i ewidencje prowadzone w Wydziale Edukacji i Sportu:
- Ewidencja szkół niepublicznych
- Ewidencja placówek niepublicznych
- Ewidencja zaświadczeń
- Ewidencja skierowań
- Ewidencja decyzji
- Ewidencja uczniowskich klubów sportowych

 

Rejestry i ewidencje prowadzone w Wydziale Finansowym:

- Rejest umów

- Rejestry i wykazy przewidziane ustawą o rachunkowości

- Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jedn.organizacyjnych, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę.

----------------------------------

 Udostępnienie informacji publicznych gromadzonych w rejestrach j.w. odbywa się na wnioskach - w trybie art. 10, ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)

 Wnioski należy składać w Kancelarii Starostwa w Pruszkowie ul.M.Drzymały 30 (parter) w godzinach pracy Urzędu.

 Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniania w formie ustnej bądź pisemnej bez pisemnego wniosku, bezpośrednio w danym wydziale Starostwa.