Powiatowy Rzecznik Konsumentów -  Katarzyna Kucharska

 

e-mail: rzecznik.konsumentow@powiat.pruszkow.pl
 

Adres do korespondencji: ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków

 

Tel: 22 738 14 50  

 

Miejsce urzędowania: Pruszków, ul. Drzymały 30, 

                                     pokój nr 102 (I piętro)


 

Udzielanie porad konsumenckich:  poniedziałek : godz. 9.00 - 17.00

                                                         wtorek: godz. 9.00 - 15.00

                                                         środa : godz. 9.00 - 15.00

                                                         czwartek: godz. 9.00 - 15.00

                                                         piątek: godz. 9.00 - 15.00

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów wykonuje zadania samorządu powiatowego w zakresie ochrony praw konsumentów.

 

Podstawa prawna działalności:

 

  • ustawa z dnia 27 kwietnia 2018 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2018.798) 

Tryb załatwiania spraw:

 

Porady konsumenckie mieszkańcom powiatu pruszkowskiego udzielane są:

  • telefonicznie,
  • korespondencyjnie,
  • osobiście.

Wystąpienia do przedsiębiorców w sprawach konsumenckich prowadzone jest na podstawie pisemnego podania wniesionego przez konsumenta (podanie musi być na piśmie, czyli złożone osobiście, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej lub pocztą tradycyjną, a nie pocztą elektroniczną na adres e-mailowy rzecznika - tą drogą udzielane są porady).

 

Kompetencje rzecznika konsumentów:

Rzecznik konsumentów świadczy bezpłatną pomoc prawną mieszkańcom Powiatu w sprawach indywidualnych związanych z naruszeniem praw i interesów konsumentów.

 

Do kompetencji rzecznika konsumentów należy w szczególności

  • zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów,
  • składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,
  • występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,
  • współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi,
  • wytaczanie powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępowanie, za ich zgodą, do toczącego się  postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów,
  • występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów,