Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Powiat Pruszkowski

Kolorowy pasek

Pozwolenia wodnoprawne   

Podstawa prawna - ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.), ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
(j. t. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.),

UWAGA! Na płytę CD należy wgrać tylko operat wodnoprawny: część opisową i graficzną.

Pozwolenia wodnoprawne wydaje się na:

 1)  szczególne korzystanie z wód;

 2)  regulację wód oraz zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wody;

 3)  wykonanie urządzeń wodnych;

 4)  rolnicze wykorzystanie ścieków, w zakresie nieobjętym zwykłym korzystaniem z wód;

 5)  długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej;

 6)  piętrzenie wody podziemnej;

 7)  gromadzenie ścieków oraz odpadów w obrębie obszarów górniczych utworzonych dla wód leczniczych;

 8)  odwodnienie obiektów lub wykopów budowlanych oraz zakładów górniczych;

 9)  wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów;

 10) wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w przepisach wydanych

     na podstawie art. 45a ust. 1.

 11) gromadzenie ścieków, a także innych materiałów, prowadzenie odzysku lub unieszkodliwianie odpadów;

 12) wznoszenie obiektów budowlanych oraz wykonywanie innych robót,

 13) wydobywanie kamienia, żwiru, piasku, innych materiałów oraz ich składowanie na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią, jeżeli wydano decyzje, o których mowa w art. 40 ust. 3 i w art. 82 ust. 3 pkt 1.

 

Zgodnie z art. 37szczególne korzystanie z wód to:

 1) pobór oraz odprowadzanie wód powierzchniowych lub podziemnych;

 2) wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi;

 3) przerzuty wody oraz sztuczne zasilanie wód podziemnych;

 4) piętrzenie oraz retencjonowanie śródlądowych wód powierzchniowych;

 5) korzystanie z wód do celów energetycznych;

 6) korzystanie z wód do celów żeglugi oraz spławu;

 7) wydobywanie z wód kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, a także wycinanie roślin z wód lub brzegu;

 8) rybackie korzystanie ze śródlądowych wód powierzchniowych.

 

Zgodnie z art. 131 ust. 2 Prawa wodnego do wniosku dołącza się:

1)    operat wodnoprawny, zwany dalej "operatem"  (2 egz.) w formie papierowej i elektronicznej (płyty CD);

2)     decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzję o warunkach zabudowy, jeżeli jest ona wymagana - w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego;

3)     opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym.

 

Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód powierzchniowych lub na zależne od siebie korzystanie z wód przez kilka zakładów dołącza się projekt instrukcji gospodarowania wodą, zawierający opis sposobu gospodarowania wodą i zaspokojenia potrzeb wszystkich użytkowników odnoszących korzyści z urządzenia wodnego, którego dotyczy instrukcja.

 

Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych oraz na odwodnienie zakładu górniczego lub obiektu budowlanego dołącza się dokumentację hydrogeologiczną, o ile jej sporządzanie wynika z przepisów odrębnych.

 

Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w przepisach wydanych na podstawie art. 45a ust. 1, oprócz odpowiednich dokumentów, o których mowa w ust. 2, dołącza się zgodę właściciela tych urządzeń.

 

Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych może być wydane na podstawie projektu tych urządzeń, jeżeli projekt ten odpowiada wymaganiom operatu.

 

Zgodnie z art. 132 ust. 1 Prawa wodnego operat sporządza się w formie opisowej i graficznej:

Operat, na którego podstawie wydaje się pozwolenie wodnoprawne na pobór wód, oprócz odpowiednich danych, o których mowa w ust. 2 i 3, zawiera:

 

  1)  określenie wielkości poboru wody maksymalnego godzinowego i średniego dobowego,

  2)  opis techniczny urządzeń służących do poboru wody,

  3)  określenie rodzajów urządzeń służących do rejestracji oraz pomiaru poboru wody,

  4)  określenie zakresu i częstotliwości wykonywania wymaganych analiz pobieranej wody. 

Operat, na podstawie którego wydaje się pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód, ziemi lub do urządzeń kanalizacyjnych, oprócz odpowiednich danych, o których mowa w ust. 2 i 3, zawiera: 

 1) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska; 

1a) określenie ilości, stanu i składu ścieków lub minimalnego procentu redukcji zanieczyszczeń w ściekach lub - w przypadku ścieków przemysłowych - dopuszczalnych ilości zanieczyszczeń, w szczególności ilości substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, wyrażone w jednostkach masy przypadających na jednostkę wykorzystywanego surowca, materiału, paliwa lub powstającego produktu oraz przewidywany sposób i efekt ich oczyszczania; 

1b) wyniki pomiarów ilości i jakości ścieków, jeżeli ich przeprowadzenie było wymagane; 

 2) opis instalacji i urządzeń służących do gromadzenia, oczyszczania oraz odprowadzania ścieków; 

 3) określenie zakresu i częstotliwości wykonywania wymaganych analiz odprowadzanych ścieków oraz wód podziemnych lub wód powierzchniowych powyżej i poniżej miejsca zrzutu ścieków; 

 4) opis urządzeń służących do pomiaru oraz rejestracji ilości, stanu i składu odprowadzanych ścieków; 

 5) opis jakości wody w miejscu zamierzonego wprowadzania ścieków; 

 6) informację o sposobie zagospodarowania osadów ściekowych.

 

Operat, na podstawie którego wydaje się pozwolenie wodnoprawne na rolnicze wykorzystanie ścieków, oprócz odpowiednich danych, o których mowa w ust. 2 i 3, zawiera określenie:

 1) ilości, składu i rodzaju ścieków;

 2) jednostkowych dawek ścieków i okresów ich stosowania;

 3) powierzchni i charakterystyki gruntów przeznaczonych do rolniczego wykorzystania ścieków.

 

UWAGA!

Do wniosku należy ponadto dołączyć:

1) Dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym

- aktualny KRS, jeśli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną,

- zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej.

2) Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z oryginałem uiszczenia opłaty
za pełnomocnictwo - 17 zł.

3) Oryginał uiszczenia opłaty skarbowej za udzielenie pozwolenia wodnoprawnego - 217 zł na konto:

Urząd Miejski w Pruszkowie

BPH S.A. O/Pruszków

39 1060 0076 0000 3210 0018 0098  


    Informacja w sprawie wniosku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na likwidację, przebudowę lub wykonanie sączków drenarskich i rowów.

I. We wniosku należy:
  - wyszczególnić wszystkich wnioskodawców z pełnymi adresami korespondencyjnymi,
  - określić urządzenia wodne (numer lub nazwa) oraz co będzie robione z tymi urządzeniami (likwidacja, przebudowa     lub   wykonanie),
  - określić numery działek, na których będą prowadzone działania związane z urządzeniami wodnymi,
  - określić właścicieli działek, na których będą prowadzone działania związane z urządzeniami wodnymi oraz podać pełne adresy korespondencyjne właścicieli działek.

II.Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na likwidację sieci drenarskiej należy dołączyć:

    WNIOSEK na likwidację sieci drenarskiej- (plik do pobrania) 

1.Oryginał pisma Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych z oryginalną mapką (na mapce urządzenia powinny być zakreślone na kolorowo). 
   2.Zgody właścicieli działek na likwidację urządzeń (jeżeli działania będą prowadzone na działkach które są własnością osób innych niż wnioskodawcy).
   3.Kopię wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy. 
   4.Opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym.   


III.Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę z częściową likwidacją sieci drenarskiej oraz wszelkie działania z rowami należy dołączyć wszystkie dokumenty określone w pkt II oraz 2 egzemplarze operatu wodnoprawnego lub projektu spełniającego wymogi operatu wodnoprawnego, w formie papierowej i elektronicznej (płyty CD).

 WNIOSEK na przebudowę sieci drenarskiej -(plik do pobrania)

Załączniki

Wytyczne do sporządzenia operatu wodnoprawnego część graficzna (46kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wytyczne do sporządzenia operatu wodnoprawnego część opisowa (33kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Danuta Orzyłowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Danuta Orzyłowska
Data wprowadzenia:2010-02-25 10:07:41
Opublikował:Danuta Orzyłowska
Data publikacji:2010-02-25 10:07:26
Ostatnia zmiana:2014-09-26 11:39:49
Ilość wyświetleń:8215
Powiat Pruszkowski
ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij