Zgodnie z art. 23a. ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów, o których mowa w wymienionej ustawie, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona, stanowi ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.

Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej:

1. Informowanie o źródle i czasie wytworzenia i pozyskiwania informacji publicznej od Starostwa Powiatowego w Pruszkowie.
2. Dalsze udostępnianie innym użytkownikom informacji w niezmienionej formie.
3. Starostwo Powiatowe w Pruszkowie nie ponosi odpowiedzialności za przetworzenie informacji przez podmioty trzecie.

-------------------------------------------------------------------------------------