Nieodpłatna pomoc prawnaZgodnie z art. 8 ust. 4 i 5 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 i z 2018 r. poz. 1467) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Zgłoszenia należy dokonać z co najmniej z 2 dniowym wyprzedzeniem telefonicznie pod numerem telefonu: 22 738-14-63 lub mailowo pod adresem: npp@powiat.pruszkow.pl

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość – tego typu okoliczności należy zgłosić przy dokonaniu zgłoszenia.Osoby uprawnione do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Oświadczenie przechowuje się w warunkach uniemożliwiających dostęp do niego osób trzecich. Administratorem danych osobowych zawartych w oświadczeniu jest starosta.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,

3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,

4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.Przekazywanie opinii

Każdy przypadek udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dokumentuje się przez wypełnienie karty pomocy. Karta pomocy składa się z części A oraz części B. Cześć B karty pomocy obejmuje opinię osoby uprawnionej o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim, część ta wypełniana jest osobiście przez osobę uprawnioną, a jej wypełnienie jest dobrowolne. Część B karty pomocy należy umieścić w urnie, która znajduje się w miejscu przeznaczonym dla osób oczekujących na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie niedoplatanego poradnictwa obywatelskiego.

Ponadto osoby uprawnione mogą również przekazywać Staroście opinię o udzielonej nieodpłatnej pomocy w dowolnym terminie:

- telefonicznie pod numerem telefonu 22 738-14-63

- za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej pod adresem e-mail: npp@powiat.pruszkow.pl)

- listownie na adres Starostwa Powiatowego w Pruszkowie, ul. Drzymały 30

wraz ze wskazaniem punktu, w którym uzyskano pomoc.

 

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019 r.

Adres punktu

Jednostka prowadząca

Dni i godziny dyżurów


05-800 Pruszków

ul. Gomulińskiego 4

(siedziba Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego)

Radcy prawni
Adwokaciwtorki – godz. 16.00-20.00

środy – godz. 8.00-12.00

piątki – godz. 13.00-15.00


poniedziałki – godz. 8.00-12.00

czwartki – godz. 16.00-20.00

piątki – godz. 11.00-13.00

05-090 Raszyn

ul. Poniatowskiego 20

(siedziba Gminnego Ośrodka Kultury)
Radcy prawni
Adwokaciponiedziałki w dni parzyste – godz. 12.00-16.00

środy – godz. 9.00-13.00

piątki – godz. 14.00-18.00


poniedziałki w dni nieparzyste – godz. 12.00-16.00

wtorki – godz. 14.00-18.00

czwartki – godz. 9.00-13.00

05-820 Piastów

ul. Namysłowskiego 11

(siedziba Zespołu Szkól im. F. Nansena)


Radcy prawni
Adwokaci
Fundacja Honeste Vivere

poniedziałki – godz. 10.00-14.00

czwartki – godz. 15.00-19.00

piątki – godz. 10.00-12.00


wtorki – godz. 15.00-19.00

środa – godz. 9.00-13.00

piątek – godz. 12.00-14.00


poniedziałki – godz. 14.00–18.00

wtorki – godz. 11.00–15.00

środy – godz. 13.00–17.00

czwartki – godz. 11.00–15.00

piątki – godz. 14.00–18.00

ul. Ryżowa 90

05-816 Opacz Kolonia

(siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej)


Fundacja Honeste Vivere

poniedziałki – godz. 9.00-13.00

wtorki – godz. 16.00-20.00

środy – godz. 16.00-20.00

czwartki – godz. 9.00-13.00

piątki – godz. 12.00-16.00


Punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 r.

Adres punktu

Jednostka prowadząca

Dni i godziny dyżurów


05-800 Pruszków

ul. Gomulińskiego 4

(siedziba Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego)

Fundacja Honeste Vivere


poniedziałki - godz. 14.00–18.00

wtorki – godz. 9.00–13.00

środy – godz. 16.00–20.00

czwartki – godz. 9.00–13.00

piątki – godz. 16.00–20.00


05-090 Raszyn

al. Krakowska 29

(siedziba Centrum Kultury)


poniedziałki – godz. 15.00–19.00

wtorki – godz. 9.00–13.00

środy – godz. 15.00–19.00

czwartki – godz. 9.00–13.00

piątki – godz. 15.00–19.00