Powiat Pruszkowski
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500001183-N-2018 z dnia 03-01-2018 r.
Powiat Pruszkowski: Usuwanie pojazdów i prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych na podstawie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym z dróg Powiatu Pruszkowskiego.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 622001-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiat Pruszkowski, Krajowy numer identyfikacyjny 013267144, ul. ul. Drzymały  30, 05-800  Pruszków, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 7381400, e-mail zamowienia.publiczne@powiat.pruszkow.pl, faks 22 7289247.
Adres strony internetowej (url): www.powiat.pruszkow.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usuwanie pojazdów i prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych na podstawie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym z dróg Powiatu Pruszkowskiego.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
WO.272.40.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest usuwanie (holowanie) pojazdów z dróg powiatu pruszkowskiego na podstawie art. 130 a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1260, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 143, poz. 846 z późn. zm.) oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla ww. pojazdów. Usługa jest prowadzona w ruchu ciągłym, tj. 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Usuwanie pojazdów z drogi w przypadkach określonych w art. 130 a ust. 1 i 2 ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz przyjęcie ich na parking odbywa się na podstawie dyspozycji usunięcia pojazdu, którą wydaje policjant, strażnik gminny (miejski) lub osoba prowadząca akcję ratowniczą. Zakres podstawowych czynności usługi usuwania i przechowywania pojazdów obejmuje: 1) przyjęcie powiadomienia od uprawnionego podmiotu do wydawania dyspozycji usunięcia pojazdu; 2) dojazd do miejsca zdarzenia; 3) zabezpieczenie pojazdu od chwili wydania dyspozycji usunięcia przez uprawnione podmioty; 4) usunięcie pojazdu z drogi; 5) załadunek i rozładunek pojazdu; 6) uprzątnięcie miejsca zdarzenia (jeśli jest taka potrzeba); 7) umieszczenie pojazdu na parkingu; 8) wykonanie i przechowywanie w formie elektronicznej dokumentacji fotograficznej pojazdu przyjmowanego na parking; 9) umożliwienie osobom uprawnionym wstęp na teren parkingu w celu dokonania oględzin pojazdu lub przeprowadzenia czynności kontrolnych; 10) przechowywanie pojazdu na parkingu; 11) wydanie pojazdu osobie uprawnionej. Do usuwania pojazdów powinien być wykorzystywany sprzęt specjalistyczny przeznaczony do tego rodzaju zadań w liczbie zapewniającej możliwość sprawnego wykonywania usługi w możliwie najkrótszym czasie. Parking strzeżony powinien być zlokalizowany na terenie powiatu pruszkowskiego lub na terenie powiatów sąsiednich, jednak nie dalej niż 15 km od granicy powiatu pruszkowskiego, ogrodzony, oświetlony i dozorowany. Powinien również posiadać odpowiednią liczbę miejsc, która pozwoli na swobodne przechowywanie wszystkich dotychczas usuniętych pojazdów. Obecnie a parkingach (przy ul. Ołówkowej w Pruszkowie, w Jawczycach) znajduje się około 70 pojazdów nieodebranych przez właścicieli, które będą musiały być nieodpłatnie przetransportowane na parking wskazany w ofercie. Pojazdy usunięte z drogi przez Wykonawcę powinny być przechowywane wyłącznie na parkingu wskazanym w ofercie. Pojazdy uszkodzone powinny być zabezpieczone w sposób niezagrażający środowisku oraz w taki sposób, aby ich stan nie uległ znacznemu pogorszeniu w czasie ich przechowywania. Szczegółowe warunki przechowywania pojazdów oraz obowiązki Wykonawcy określa wzór umowy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 50118110-9

Dodatkowe kody CPV: 98351100-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 609759.10
Waluta złoty
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 750000
Oferta z najniższą ceną/kosztem 750000
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 750000
Waluta: złoty
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
Wartość umowy nie może przekroczyć kwoty 750.000,00 zł. Wynagrodzenie będzie ustalane na podstawie cen jednostkowych .

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 609759.10
Waluta złoty
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Sławomir Lubieniecki KAS-CAR
Email wykonawcy: biuro@kas-car.pl
Adres pocztowy: ul. Poznańska 52, Jawczyce
Kod pocztowy: 05-850
Miejscowość: Ożarów Mazowiecki
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 750000
Oferta z najniższą ceną/kosztem 750000
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 750000
Waluta: złoty
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
Umowa rozliczana wg cen jednostkowych do kwoty 750.000,00 zł.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych