Zamknij okno Drukuj dokument

Zatwierdzanie projektów robót geologicznych

Do starosty, jako organu administracji geologicznej pierwszej instancji, należą sprawy związane z zatwierdzaniem projektów robót  geologicznych dotyczących:

 

  • złóż kopalin nieobjętych własnością górniczą, poszukiwanych lub rozpoznawanych na obszarze do 2 ha w celu wydobycia metodą odkrywkową w ilości do 20 000 m3 w roku kalendarzowym i bez użycia środków strzałowych;
  • ujęć wód podziemnych, których przewidywane lub ustalone zasoby nie przekraczają 50 m3/h;
  • badań geologiczno-inżynierskich wykonywanych na potrzeby zagospodarowania przestrzennego gminy oraz warunków posadawiania obiektów budowlanych, z wyłączeniem ponadwojewódzkich inwestycji liniowych;
  • odwodnień budowlanych o wydajności nieprzekraczającej 50 m3/h;
  • warunków hydrogeologicznych w związku z zamierzonym wykonywaniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie, dotyczących inwestycji zaliczonych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany, z wyłączeniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody lecznicze oraz ponadwojewódzkich inwestycji liniowych.

Podstawa prawna:
-art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.);
-art. 80 ust. 1, 5 i 6 oraz art. 161 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 196);
-art. 6 ust. 1 pkt 1, 4 i ust. 2 oraz część I pkt 53 i części IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1628, z późn. zm.);
-rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187, poz. 1330).

 

Wymagane dokumenty:
-wniosek o zatwierdzenie projektu robót geologicznych (we wniosku zamieszcza się informację o prawach, jakie przysługują wnioskodawcy do nieruchomości, w granicach której roboty te mają być wykonywane);
-dwa egzemplarze projektu robót geologicznych;

-pełnomocnictwo;
-dowód wniesienia opłaty skarbowej.

 

Opłata skarbowa:
-10 zł za decyzję;

-17 zł za złożenie pełnomocnictwa,


na nr konta:
Urząd Miejski w Pruszkowie
BPH S.A. O/ Pruszków
39 1060 0076 0000 3210 0018 0098
lub wpłata w kasie Urzędu Miejskiego w Pruszkowie (ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków)

lub wpłata w kasie Starostwa Powiatowego w Pruszkowie.

 

Miejsce składania dokumentów:
-osobiście na kancelarię Starostwa Powiatowego w Pruszkowie, ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek 8:00-18:00, wtorek-piątek 8:00-16:00;
-za pośrednictwem poczty na adres Starostwa Powiatowego w Pruszkowie.

 

Termin załatwienia sprawy przez Urząd:
1 miesiąc, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż 2 miesiące od dnia wszczęcia postępowania administracyjnego.

 

 

Zgodnie z art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 196) ustawy nie stosuje się do wykonywania wkopów oraz otworów wiertniczych o głębokości do 30 m w celu wykonywania ujęć wód podziemnych na potrzeby poboru wód podziemnych w ilości nieprzekraczającej 5 m3 na dobę poza obszarami górniczymi utworzonymi w celu wykonywania działalności metodą otworów wiertniczych.

W myśl art. 80a ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 196) zmiany projektu robót geologicznych dokonuje się przez sporządzenie dodatku.

Załączniki

wniosek zatwierdzenie projektu robót geologicznych (27.5kB)    

Metadane

Źródło informacji:K.Sikorska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:K.Sikorska
Data wprowadzenia:2012-01-23 15:42:22
Opublikował:K.Sikorska
Data publikacji:2012-01-24 08:49:29
Ostatnia zmiana:2015-04-10 09:22:40
Ilość wyświetleń:2623